Bamileke Table - L- 65cm - Black handmade £695.00
Bamileke Table - 78cm - Natural- Large £650.00
Bamileke Table - 78cm - Natural- Large £750.00
Bamileke Table - 44cm - Natural £490.00
Bamileke Table - 42cm - Natural £425.00
Bamileke Table - 42cm - White £425.00
Bamileke Table - 48cm - White £525.00
Bamileke Table - 48cm - Natural £525.00
Bamileke Table - 72cm - white £695.00
Bamileke Stool - White/Natural - 41cmD £295.00
Bamileke Table - L- 60cm - White handmade £575.00
Malawi Rattan side table - handmade £135.00
Bamileke Stool \ Table - 36cm - Black £295.00
Bamileke Stool \ Table - 40cm - Natural & Black £345.00
Bamileke Stool \ Table - 40cm - Natural - Doughnut £345.00
Bamileke Table - 66cm - Natural £695.00
Bamileke Stool \ Table - 40cm - Natural £295.00
Malawi Side Table/stool - Handmade £125.00

Subscribe